Čeština   |   English

Připravujeme | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Bulharská středověká literatura

Výbor textů od 10. do počátku 15. století
Přeložily: Zoe Hauptová, Věnceslava Bechyňová

Středověký bulharský stát na dlouhou dobu zanikl pádem tzv. trnovského carství roku 1393. Bezmála pět set let trvala osmanská nadvláda nad bulharským národem. Kulturní bohatství minulosti a spisovný jazyk sdílený s velkou částí ostatního Slovanstva však umožnily těžce zkoušenému národu přežít toto těžké období.

Z literatury prvního i druhého carství se však živilo i písemnictví srbské, ruské i rumunské, psané až do 17. století staroslověnským jazykem. Nejstarší bulharská literatura je tedy nejen součástí společné literatury slovanských pravoslavných národů, nýbrž i jejím nejbohatším pramenem. Z bulharské tradice vyrostlo i mimořádné dílo univerzálního autora středověku Grigorije Camblaka. Je proto důležité seznámit se aspoň se stručnými ukázkami z nejstaršího období bulharské literatury.

Novodobý překlad by měl čtenáře přesvědčit o tom, že nejde jen o památky jazykové, ale i o literaturu, která je obrazem své doby a jejího života. I z těchto nevelkých ukázek lze sledovat vývoj bulharské společnosti od radostného optimismu symeonovské doby, jak jej reprezentuje dílo Jana Exarcha, ke skepsi a deziluzi, které lze vyčíst z Kozmovy polemiky proti bogomilům, a pak opět nové vzepětí trnovské školy, které neslo plody ještě i v prvních desetiletích po pádu druhého bulharského carství.

K lepší orientaci v této kulturní oblasti poslouží úvodní studie předního bulharského byzantologa Ivana Dujčeva, úvodní stati ke všem literárním ukázkám a poznámkový aparát. Publikaci doplňuje obrazová příloha reprodukující některé vzácné památky bulharského výtvarného umění.

Kniha představuje reedici publikace Zlatý věk bulharského písemnictví (Praha 1982).

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři