Čeština   |   English

Již vyšlo | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Odysea Maxima Řeka

Renesanční Itálie – Athos – Moskevská Rus

Autorka: Nina V. Sinicynová
Přeložila: Jitka Komendová

Maxim Řek, vlastním jménem Michael Trivolis, patří k velkým osobnostem evropské humanitní vědy konce 15. a první poloviny 16. století. Narodil se a nabyl vzdělání v Řecku, jež sice již bylo pod nadvládou Osmanské říše, ale stále uchovávalo živé dědictví byzantské i antické kultury. Poté odešel do Itálie, kde působil jako respektovaný znalec řeckého písemnictví, jež napomáhal zprostředkovat tamním humanistům. Odtud jeho kroky směřovaly do Vatopedského kláštera na Athosu, odkud byl jakožto výjimečně erudovaný filolog povolán do Moskvy, aby zde vedl práce na opravě překladů bohoslužebných knih. Pobyt v Rusku však pro Maxima vyústil v tragédii: dostal se do střetu s církevní i světskou mocí, byl odsouzen, řadu let vězněn a ani po osvobození mu již nebyl povolen vytoužený návrat na Athos, do rodného Řecka. Životopis Niny Sinicynové poprvé detailně představuje tohoto mimořádného vzdělance také českým čtenářům.

 

JazykČeština
Počet stran263
TypVázaná
Rok vydání2013
ISBN978-80-7465-056-7
Rozměry145 x 205 mm

Nina Vasiljevna Sinicynová (1936) – patří k předním ruským medievistům a textologům, věnuje se především ruskému středověkému myšlení, dějinám církve, kultury a písemnictví. Je autorkou více než 100 publikací, z nichž největšího ohlasu dosáhla monografie Maxim Řek v Rusku (Максим Грек в России, Moskva 1977) a Třetí Řím. Původ a evoluce ruské středověké koncepce, 15.–16. století (Третий Рим: Истоки и эволюция русской средневековой концепции. XV–XVI вв., Moskva 1998).

Nestává se to příliš často, aby k nám byly dějiny tak milosrdné a zachovaly nám příběh obyčejného člověka – navíc pokud je to příběh, u něhož se téměř nechce věřit, že se opravdu stal. A přeci se takový příběh stal a takový život byl odžit. Byl to život Michaela Trivolise, mnišským jménem Maxima, který odešel z rodné Helady, prožil mládí v renesanční Itálii, uchýlil se do klášterů na Svaté Hoře Athos, až ho osud zavál do mrazivé „Moskovie“, aby zde strávil v klášterních kobkách více než dvacet let jako nespravedlivě odsouzený vězeň a nakonec zde i zemřel.

Trivolis je v ruském prostředí znám jako Maxim Řek, učenec, který přišel do moskevského státu, aby se zde podílel na rozsáhlé překladatelské činnosti. Seznámil rovněž tehdejší ruskou vzdělanost s novodobou textovou kritikou a zásadami filologické práce, uvedl do ní témata a polemiky, které byly známé v západní Evropě a aktualizoval odkaz řecké patristické vzdělanosti, přičemž neopomíjel ani do té doby na Rusi jen málo frekventované antické autory. To vše v podmínkách téměř nesnesitelných – po několika letech upadl do nemilosti u moskevského velkoknížete Vasilije III. a části církevních kruhů, takže se stal jedním z obviněných v rozsáhlém procesu, který pro něho skončil odsouzením k těžkému žaláři.

Není proto divu, že jeho osobnost přitahuje především ruské badatele, a to již od 19. století. Nejnovějším příspěvkem je publikace Niny Sinicynové, významné moskevské odbornice na pozdní ruský středověk a jeho myšlenkový a duchovní kontext. Ve své nové monografii badatelka vystoupila daleko za ruský obzor a pečlivě zmapovala osudy Michaela Trivolise alias Maxima Řeka od jeho mladých let až po soudní procesy v Rusku. Zvláště se zaměřila na jeho italský pobyt, jemuž je věnována druhá kapitola knihy („Itálie“). Sinicynová umně navazuje na své badatelské předchůdce, doplňuje je a opravuje, a tak skládá obraz životní pouti Michaela Trivolise po renesanční Itálii, jeho kontakty s významnými aktéry tehdejší doby, jimiž byli např. Pico della Mirandola, benátský nakladatel Aldo Manucius nebo básník Angelo Poliziano. Trivolis tehdy patřil do řecké komunity, jejíž příslušníci většinou odešli z Řecka po dobytí Konstantinopole Turky a do Itálie přinesli množství řeckých textů antické i patristické tradice, které na italské prostředí působily jako zjevení a staly se jedním ze zdrojů renesanční kultury. Významní italští vzdělanci se začali učit řecky, překládat řecké texty a vydávat řecké knihy – a Michael Trivolis byl jedním z mladých a žádaných překladatelů a učitelů řeckého jazyka a vzdělanosti. Michael se však kolem třicítky rozhodl pro mnišskou dráhu – později odešel na Athos, kde strávil deset let a přijal zde jméno Maxim. Zůstal však podle všeho v kontaktu s italským prostředím a udržel si i styl, který si z něho přinesl. To Sinicynová velmi dobře demonstruje na jeho pozdních textech, které vznikly až na Rusi, především na polemice proti „latiníkům“.

Podobně podrobně se Sinicynová věnuje i Maximovu pobytu v Moskvě. Autorka rovnoměrně dělí text mezi Maximovu intelektuální činnost, jeho společenské styky a soudní procesy. Jak rozbor Maximových textů, tak soudních dokumentů poskytuje plastický obraz jeho pobytu na Rusi. Sinicynová se probírá i obviněními, která vycházela jak z velkoknížecího dvora, tak z církevních kruhů. To vše autorka proplétá citacemi z Maximových děl a listů. Sinicynové se podařilo ukázat absurdnost obžaloby, kterou si uvědomovali už Maximovi současníci, a nepochybný druhý plán, který se za celým procesem skrýval.

Téma knihy nabízí široký záběr zpracování. Sinicynová však rozumně zvolila střízlivý přístup a kniha není přeplněna fakty až k nečitelnosti, přesto je poctivě badatelsky zpracovaná. Z textu je znát erudice, hluboká obeznámenost s prameny i literaturou týkající se nejen Maxima, ale i kontextu doby jeho života. Čtivost textu je ovšem také zásluhou zkušené překladatelky a odbornice na ruský středověk Jitky Komendové. Překlad netrpí nedostatky v podobě klopýtání a neobratných formulací, ale je zcela plynulý, takže si čtenář ani neuvědomí, že se nejedná o originál.

Pozoruhodný příběh Maxima Řeka ve skvělém zpracování Niny Sinicynové by tak neměl uniknout pozornosti nikomu, kdo se zabývá dějinami pozdního středověku a raného novověku a kdo chce poznat evropskou kulturu v jejím nejvýznamnějším rozpětí – mezi západním a východním křesťanstvím. Proto můžeme vydání této knihy v nakladatelství Pavel Mervart v edici Pro oriente označit za nadmíru záslužné.

Michal Téra, Dějiny a současnost, 9/2013, s. 54.

Přinášíme vám některé barevné reprodukce z obrazové přílohy, kterou najdete v knize.

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři