Čeština   |   English

Připravujeme | Parrésia - Ročenka pro východní křesťanství

Edice Pro Oriente

Syrská středověká vzdělanost

Autorka: Nina V. Pigulevská
Přeložili: Michal Řoutil a Michal Téra

Předkládaná monografie představuje výsledek celoživotního badatelského zájmu Niny V. Pigulevské o syrské křesťanství. I když autorce předčasná smrt nedovolila dílo dokončit v plné šíři, jedná se o hloubkou a detailním zpracováním dosud nepřekonaný úvod do dějin a kultury Syřanů.

Podrobně je popsán základní přínos syrských křesťanů pro translaci řeckého myšlení do syrského a následně arabského prostředí, úspěchy syrského lékařství, alchymie a astrologie, jejich zásadní podíl na šíření křesťanství od břehů Eufratu až po Čínu aj. Zvláště přínosné jsou pak biografie nejvýznačnějších osobností syrského raného středověku – Bardesana, Afraháta, Efréma Syrského či Sargise z Réšʻainá.

Česká verze knihy prošla důkladnou revizí, poznámkový aparát je doplněn o aktuální literaturu oboru; publikace navíc obsahuje přehledně členěnou bibliografii základních témat, jimž se autorka věnuje (do dnešních dnů), a také doslov M. Řoutila, v němž jsou na pozadí dějin ruské syrologie v 19. a 20. století načrtnuty životní a badatelské osudy N. V. Pigulevské.

Nina Viktorovna Pigulevská (1894–1970) je považována za nejvýznamnější ruskou poválečnou syroložkou se světovým renomé. Sepsala řadu zásadních monografií – mj. Mezopotámie na přelomu 5.–6. století. Syrská kronika Ješuy Stylity jako historický pramen (Месопотамия на рубеже V–VI вв. н. э. Сирийская хроника Иешу Стилита как исторический источник, Мoskva ‒ Leningrad 1940), Byzanc a Írán na přelomu 6.–7. století (Византия и Иран на рубеже VI и VII вв., Мoskva ‒ Leningrad 1946), Byzanc na cestách do Indie (Византия на путях в Индию, Мoskva ‒ Leningrad 1951) aj. – některé z nich byly přeloženy do světových jazyků.

Monografie Syrská středověká vzdělanost (Культура сирийцев в Средние века, Moskva 1979) představuje vrchol badatelského úsilí autorky v oblasti syrologie.

Edice Pro Oriente

Novinky

Partneři